Regulamin Sklepu Internetowego

 

Właścicielem Sklepu Internetowego działającego pod adresem internetowym www.outlet3d.eu jest B3D Piotr Piechocki, Paweł Woźniak, Wiesław Woźniak spółka cywilna, z siedzibą w Damasławku  (62-110), przy ul. Wspólnej 28, posiadająca numer NIP: 7661993941, REGON: 362578537, dalej „Sprzedawca”.

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod następującymi numerami telefonów: +48 657 506 266, +48 730 323 233, od poniedziałku do niedzieli włącznie, w godzinach 8.00- 20.00 (opłata za połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym operatora z usług którego korzysta dzwoniący) oraz pod adresem poczty elektronicznej shop@outlet3d.eu.

 

§1 DEFINICJE

Regulamin – niniejszy dokument określający ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.outlet3d.eu. Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Sklepu (dalej „Klient”). Składając Zamówienie w Sklepie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zgodnie z przepisami prawa może być stroną Umowy Sprzedaży i która na zasadach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;

Sklep Internetowy (dalej równie  jako  „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.outlet3d.eu za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie;

Strona Internetowa Sklepu – strona internetowa pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działająca w domenie www.outlet3d.eu;

Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta określające rodzaj i ilość Towarów mających stanowić przedmiot umowy sprzedaży;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Towar – rzecz ruchoma przedstawiona w Sklepie Internetowym, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży;

Rejestracja – procedura utworzenia Konta Klienta w Sklepie w celu realizacji Zamówienia oraz korzystania z oferty Sklepu;

Konto Klienta (Konto) – nieodpłatna usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, który dokonał Rejestracji;

Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Minimalne wymagania techniczne niezbędne dla korzystania ze Sklepu Internetowego oraz złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym to przeglądarka internetowa co najmniej w wersji Internet Explorer 5.0, Chrome 4.0, Firefox 3.0, Opera 7.11, Safari 4.0 lub nowszą z włączoną obsługą Javascript, akceptującą pliki typu „cookies”, a także łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 Gb/s. Sklep Internetowy dostępny pod domeną www.outlet3d.eu dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu (w zależności od ustawień użytkownika).

W celu złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz umożliwienia Sprzedawcy świadczenia na jego rzecz usług drogą elektroniczną, niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

Sprzedawca korzysta z plików „cookie”, które umożliwiają poprawne działanie Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klienta. Pliki „cookie” podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego są zapisywane przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Klient może wyłączyć działanie plików „cookie” w ustawieniach prywatności przeglądarki internetowej, co może jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niego. Więcej o plikach cookie w Polityce Cookie.

Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających dobra osobiste osób trzecich.

Sprzedawca posiada wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej związane z prowadzonym Sklepem Internetowym, w tym prawo do nazwy Sklepu Internetowego, domeny pod którą działa Sklep Internetowy, zdjęć przedstawionych Towarów. Korzystanie z ww. praw może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedawcy.

 

§3. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego oferuje sprzedaż używanych oraz nowych akcesoriów o wysokim zaawansowaniu technologicznym, często używanych do konstrukcji skanerów 3D, drukarek 3D, maszyn CNC, grawerek laserowych oraz innych maszyn wymagających zastosowania sprzętu high-tech.

Towary prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży w myśl przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie są ofertą w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Sprzedaż Towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet Umowy Sprzedaży. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedawcę.

Sklep Internetowy wystawia dowód sprzedaży na wszystkie sprzedawane Towary w postaci faktury. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury VAT.

 

§4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Sklep Internetowy przyjmuje Zamówienia 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

Zamówienie można złożyć poprzez dokonanie rejestracji i założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym bądź jako „gość” bez rejestracji. W celu rejestracji Klient wypełnia formularz rejestracji podany na Stronie Internetowej Sklepu i przesyła go drogą elektroniczną Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu. Podczas rejestracji Klient tworzy swój indywidualny login i hasło do Konta Klienta, które jest obowiązany chronić i nie udostępniać osobom nieupoważnionym.

Po przesłaniu formularza rejestracji Klient otrzyma drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie rejestracji. Z tym momentem zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta na czas nieokreślony. Klient w każdym momencie ma możliwość dostępu do Konta Klienta oraz do wprowadzania zmian w podanych danych. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta poprzez wysłanie oświadczenia Sprzedawcy drogą elektroniczną lub na adres ul. Dereniowa 4, 61-306 Poznań. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Klient narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Klient składając Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu kompletuje je poprzez wybór interesujących go Towarów i dodanie ich do Koszyka. Następnie Klient podaje informacje odnośnie adresu dostawy, formy płatności i formy dostawy Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia uwzględnia wybrane przez Klienta Towary wraz z ich ceną jednostkową, koszt dostawy oraz wszystkie dodatkowe koszty jakie Klient jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży. Po zatwierdzeniu Zamówienia przez Klienta, co jest jednoznaczne z jego złożeniem, formularz Zamówienia zostaje przesłany do Sprzedawcy.

Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów stanowiących przedmiot Zamówienia.

Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

Po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, Sprzedawca prześle informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji wraz z jego podsumowaniem i wskazaniem warunków Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji zawarta zostaje Umowa Sprzedaży.

 

§5. PŁATNOŚCI

Ceny zamieszczone przy każdym Towarze na Stronie Internetowej Sklepu są podane w złotych polskich (brutto), dolarach, euro oraz w funtach brytyjskich. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki oraz wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawartą Umową Sprzedaży. Dodatkowe koszty są podawane w toku składania Zamówienia.

Płatności za Towar można dokonać poprzez:

a)       przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

b)       przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu;

c) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy,

d) gotówką za pobraniem, płatność następuje u Dostawcy po dokonaniu dostawy  Towaru.

W sytuacji wyboru przez Klienta zapłaty on-line, realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę autoryzacji operacji.

W sytuacji wyboru przez Klienta zapłaty poprzez przelew bankowy, realizacja Zamówienia nastąpi po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem lub on-line, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone Zamówienie w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. W braku dokonania płatności w terminie, Sprzedawca wyznacza dodatkowy termin płatności. Sprzedawca przesyła Klientowi informacje o dodatkowym terminie płatności wraz z informacją, że w przypadku braku zapłaty w terminie, odstąpi od Umowy Sprzedaży. Informacja zostanie przesłana na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Po bezskutecznym upływie kolejnego terminu płatności Sprzedawca odstępuje od Umowy Sprzedaży, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej w myśl przepisu art. 491 kodeksu cywilnego.

 

§6. DOSTAWA

Sklep prowadzi sprzedaż Towarów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.

Sprzedawca w toku składania przez Klienta Zamówienia zamieszcza informacje o dostępnych formach dostawy przesyłki wraz z podaniem kosztów dostawy oraz informacje o planowanym terminie dostawy przesyłki, liczonym w dniach roboczych. Do czasu dostawy przesyłki należy doliczyć czas niezbędny na zrealizowanie zamówienie tj. przygotowanie zamówienia do wysyłki. Zamówienie realizowane jest w najkrótszym możliwie terminie od 1 do 2 dni roboczych.

Dostawa Zamówienia odbywa się za pośrednictwem wybranego przez Klienta dostawcy na adres wskazany w formularzu.

W dniu wysłania Towaru na adres e-mail podany w formularzu zamówienia zostaje wysłana wiadomość potwierdzająca nadanie przesyłki.

 

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą może odstąpić od tej umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Zwracany Towar należy odesłać na następujący adres: ul. Dereniowa 4, 61-306 Poznań.

Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W oświadczeniu o odstąpieniu od umowy należy podać imię, nazwisko, dane adresowe, oraz o ile jest dostępny numer telefonu, a także dowód zakupu Towaru w Sklepie np. potwierdzenie dokonania zapłaty, faktura. Jeżeli płatność została dokonana poprzez system Przelewy24, PayPal bądź uiszczona przy otrzymaniu dostawy, w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy należy wskazać numer rachunku bankowego na jaki mają zostać przelane środki z tytułu odstąpienia od umowy. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik numer 1 do Regulaminu, znajdującego się pod jego treścią, na dole strony. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe . Oświadczenie proszę przesłać  na:

- adres poczty elektronicznej shop@outlet3d.eu. Sprzedający niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną

bądź

- na adres: ul. Dereniowa 4, 61-306 Poznań.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą.

Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru do Konsumenta. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Koszt zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument  (bezpośredni koszt zwrotu Towaru).

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje o kosztach zwrotu na Stronie Internetowej Sklepu.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi jeżeli przedmiotem Umowy jest Towar, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.

 

§ 8. RĘKOJMIA

Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności względem Klienta, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

1)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

 

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę, albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

2)      żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.

 

Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

W celu wykonania uprawnienia wynikającego z rękojmi Klient obowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres Sprzedawcy ul. Dereniowa 4, 61-306 Poznań wraz z dowodem zakupu Towaru (np. faktura, potwierdzenie zapłaty za Towar) oraz podać następujące dane: imię, nazwisko, dane adresowe oraz o ile jest dostępny numer telefonu oraz adres e-mail a także określić rodzaj uprawnienia z którego chce skorzystać.

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy Sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy ul. Dereniowa 4, 61-306 Poznań bądź na adres e-mailowy Sprzedawcy shop@outlet3d.eu.

W sytuacji, gdy Klient jest Konsumentem koszt dostarczenia wadliwego Towaru pokrywa Sprzedawca.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia wadliwego Towaru na adres Sprzedawcy ul. Dereniowa 4, 61-306 Poznań. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

Jeżeli Klient jest Konsumentem, a Towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży jest używaną rzeczą ruchomą, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania Towaru Klientowi.

 

§ 9. GWARANCJA

Sprzedawca udziela 14-dniowej gwarancji na Towar, który jest rzeczą używaną. Termin gwarancji biegnie od daty wydania Towaru Klientowi lub osobie trzeciej upoważnionej przez Klienta.

Sprzedawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na Towar, który jest rzeczą nową. Termin gwarancji biegnie od daty wydania Towaru Klientowi lub osobie trzeciej upoważnionej przez Klienta.

Gwarancja polega na wymianie Towaru posiadającego wadę fizyczną lub prawną na Towar bez wad.

W celu skorzystania z gwarancji Klient obowiązany jest dostarczyć Towar na następujący adres Sprzedawcy : ul. Dereniowa 4, 61-306 Poznań wraz z dowodem zakupu Towaru (np. faktura, potwierdzenie zapłaty za Towar) oraz podać następujące dane: imię, nazwisko, dane adresowe oraz o ile jest dostępny numer telefonu oraz adres e-mail a także wskazać, że korzysta z gwarancji.

Klient, który chce skorzystać z gwarancji może o tym zawiadomić Sprzedawcę drogą e-mailową pod adresem shop@outlet3d.eu.

Udzielenie gwarancji zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego Towaru na adres Sprzedawcy ul. Dereniowa 4, 61-306 Poznań. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

Towar posiadający uszkodzenia nie wynikające z normalnego użytkowania Towaru w celu do którego jest przeznaczony nie podlega gwarancji.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

2.      Zasady stosowania plików cookie znajdują się w Polityce Cookie.

3.     W zakresie umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

4.       Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej Umowy sprzedaży jest prawo polskie.

5.       W razie sporu ze Sprzedawcą, Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego. Listy stałych mediatorów oraz ośrodków mediacyjnych znajdują się przy Sądach Okręgowych. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych form rozpatrywania sporów ze Sprzedawcą dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów oraz organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6.       Sądem właściwym miejscowo dla sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym przedsiębiorcą jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

7.       Sądem właściwym dla sporów pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem jest sąd powszechny właściwy według przepisów obowiązującego prawa.

8.       Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. O zmianie  Regulaminu Sprzedawca poinformuje za pośrednictwem  Strony  Internetowej Sklepu.

9.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.

10.   Niniejszy Regulamin  obowiązuje od 01.01.2019 

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat Piotr Piechocki B3D s.c. ul. Dereniowa 4, 61-306 Poznań, tel: +48 657 506 266, +48 730 323 233, adres e-mail: shop@outlet3d.eu

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……………………………………………………………………………………………………………………

 

– Data zawarcia umowy ……………………………………………………………………………………………………………………

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………………………………

 

– Adres konsumenta( ów)………………………………………………………………………………………..

 

– Sposób zwrotu środków pieniężnych np. numer rachunku bankowego/przekaz pocztowy

 

……………………………………………………………………………………………………………………

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ……………………………………………………………………………………………………………………

 

– Data ………………………………………………………………………

 

(*) Niepotrzebne skreślić