Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez Państwa z usług B3D s.c. za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem linelaser.pl, i outlet3d.eu  oraz b3d@b3d.com.pl dalej „strona internetowa”.

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej „RODO”.

 

I.        Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

B3D Piotr Piechocki, Paweł Woźniak, Wiesław Woźniak spółka cywilna z siedzibą w Damasławku (62-110) ul. Wspólna 28, posiadająca numer NIP: 7661993941, numer REGON: 362578537, dalej „B3D”

 

II.        Kontakt

Wszelkie pytania w zakresie Polityki Prywatności, oraz żądania dotyczące realizacji przysługujących Państwu uprawnień (bliżej określonych w punkcie VII Polityki Prywatności), mogą Państwo zgłaszać do B3D  drogą elektroniczną poprzez e-mail: b3d@b3d.com.pl oraz drogą pisemną na adres ul. Dereniowa 4, 61-306 Poznań.

 

III.            Cel, okres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

B3D przetwarza Państwa dane:

1)      na podstawie i wykonaniu zawartej z Państwem umowy przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO];

2)      w celu umożliwienia Państwu korzystania z dodatkowych opcji zamieszczonych na stronie internetowej takich jak np. płatność elektroniczna - na podstawie Państwa zgody [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO];

3)      w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu B3D [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];

4)      w celu wykonania obowiązków nałożonych na B3D przez odrębne przepisy prawne, przez czas niezbędny dla ich wykonania [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO];

5)      na podstawie Państwa zgody dla celów prowadzenia przez B3D działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (w tym poprzez  subskrypcji Newslettera) oraz za pośrednictwem linii telefonicznej [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO];

6)      dla celów statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu B3D przez okres istnienia innej podstawy prawnej dla ich przetwarzania [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];

7)      w celu realizowania programów lojalnościowych, konkursów, akcji promocyjnych, umożliwienie założenia konta klienta oraz jego obsługi; obsługi Państwa wniosków i zapytań - na podstawie Państwa zgody [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO];

8)      archiwizacji i sporządzania statystyk - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu B3D [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

 

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie), nie będzie to jednak wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub wpływać na Państwa sytuację w istotny sposób. Profilowanie może  polegać na przetwarzaniu danych osobowych w celu oceny niektórych informacji o Państwu, w szczególności do analizy lub  prognozy Państwa osobistych preferencji - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu B3D [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

IV.       Zakres gromadzonych danych osobowych

1)      Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy produktu: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj. 

2)      W stosowanych przez B3D formularzach dane, które są niezbędne dla zawarcia umowy o świadczenie konkretnej usługi (subskrypcja Newslettera, formularz kontaktowy, Konto Klienta) są wyraźnie oznaczone.

3)      Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, proszę jednak zwrócić uwagę, że brak ich podania, uniemożliwi świadczenie dla Państwa usług przez  B3D.

 

V.          Zasady stosowania plików cookie znajdują się w Polityce Cookie.

 

VI.            Podmioty, którym mogą być przekazywane dane osobowe.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

1)      dostawcom usług technicznych oraz organizacyjnych dla zapewnienia funkcjonalności strony internetowej takim jak np. dostawcy hostingu;

2)   podmiotom, którym przekazanie danych jest konieczne w celu realizacji naszych usług np. pracownikom, współpracownikom,  podmiot realizującym dostawę zamówień złożonych w sklepie internetowym na stronie internetowej;

3)      podmiotom, zapewniającym funkcjonowanie dodatkowych opcji na stronie internetowej takim jak operatorzy płatności elektronicznych; podmiotom współpracującym na zasadzie zawartych umów w celu zapewnienia świadczenia przez nas usług najwyższej jakości;

4)      podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne i doradcze;

5)      podmiotom, które profesjonalnie zajmują się przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych;

6)      uprawnionym organom państwowym na ich żądanie.

 

 Państwa dane osobowe zawsze przekazywane są w niezbędnym zakresie, potrzebny dla realizacji opisanych celów i zapewnieniu bezpieczeństwa ich przetwarzania.

 

VII.            Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo:

1)      dostępu do Państwa danych osobowych oraz uzyskania ich kopii – [art. 15 RODO];

2)      sprostowania Państwa danych osobowych, w sytuacji, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne – [art. 16 RODO];

3)      usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – [art. 17 RODO];

4)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym do czasu jego rozpatrzenia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług może być niemożliwe – [art.18 RODO];

5)      prawo do żądania ich przeniesienia do innego administratora danych, jeżeli jest to możliwe technicznie – [art. 20 RODO];

6)       prawo do cofnięcia  zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem - [art. 7 ust. 3 RODO];

7)      prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych [art. 21 RODO];

8)      prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia Państwa prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych przez RODO.

 

XI.            Informacje końcowe.

1)      Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych, dostosowane do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,  w szczególności zabezpieczając je przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem;

2)      Korzystając z naszych usług i przekazując nam dane niezbędne do ich realizacji, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie oraz wykorzystywanie tych danych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz Polityką Cookie ;

3)      Zastrzegamy, że treść Polityki Prywatności może ulec zmianie. O zmianie poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej;

4)      Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część  Regulaminu oraz Polityki Cookie .